SHS hosting OBA contest - Oct. 16 - pics. by Connie Shelton - SHSBandPics